تبلیغات
دانلودهای حقوقی - کتاب موبایل قانون ثبت اسناد و املاک + آئین نامه
تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1391 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : محمد نظری

این کتاب شامل قوانین زیر می باشد:

قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب‌ 26/12/1310 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌
آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک- مصوب‌ سال‌ 1317 با اصلاحیه‌های بعدی
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ نحوه‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیرمترقبه‌ ای‌ مانند زلزله‌ ، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌اند مصوب‌ 1370
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ رسیدگی‌ اسناد مالکیت‌ معارض‌ و هیات‌ نظارت‌ و شو رای‌ عالی -مصوب‌ 16 اردیبهشت‌ ماه‌ 1352 وزارت‌ دادگستری‌
قانون‌ تمدید مدت‌ مواد اصلاحی‌ 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور - مصوب‌ 18/8/1378
آیین نامه هیات تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15 آذر ماه 1352 با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1357 کمیسیونهای دادگستری و صنایع مجلسین
لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض - مصوب‌ دی‌ ماه‌ 1333
فهرست‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ - مصوب‌ 28 2 1353
قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ پرونده ‌های‌ معترضین‌ ثبتی‌ که‌ فاقد سابقه‌ بوده‌ و یا اعتراض‌ آنها در مراجع‌ قضایی‌ ازبین‌ رفته‌ است‌ مصوب‌ 25 2 1373
قانون‌ نحوه‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیر مترقبه‌ای‌ مانند سیل و آتش سوزی از بین رفته اند - مصوب 28 12 1369
قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌ - مصوب‌ آبان‌ ماه‌ 1357
آیین‌نامه‌اجرایی‌قانون‌زمین‌شهری‌- مصوب‌24 3 1371
آیین نامه‌قانون‌لغو مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری‌و کیفیت‌عمران‌آن‌- مصوب‌22 5 1358 هیات‌وزیران‌
آیین نامه ‌اجرایی‌قانون‌مرجع‌تشخیص‌اراضی‌موات‌و ابطال‌اسناد آن‌ - مصوب سال 8/7/1366
آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌تملک‌آپارتمانها - با اصلاحات‌بعدی‌
قوانین مربوط به ثبت احوال
و بسیاری موارد دیگر

طبقه بندی: نرم افزارموبایل،
برچسب ها: قانون ثبت اسنادواملاك،

  • فارسی بوک | ماه موزیک | راه بلاگ